เรามีอะไร มากกว่าที่คุณคิด Now!

WEB BOARD


สาระที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ช่วยกันหน่อยนะครับ ถ้าท่านเข้าไปที่เว็บไซต์ใด แล้วพบเนื้อหาที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเยาวชนไทยเกี่ยวกับสาระที่ 4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยคัดลอก ที่อยู่ของเว็บไซต์(Address) พร้อมกับสรุปเนื้อหาในเว็บนั้นไม่เกิน 2 บรรทัด เพื่อให้เยาวชนที่เข้ามาค้นหา พออ่านที่ท่านย่อไว้จะได้เข้าใจว่าตรงกับที่เขาต้องการจะค้นหาหรือไม่ ช่วยกันหน่อยนะครับ ขอขอบคุณท่านที่ช่วยเยาวชนไทยครับ แล้วผมจะได้นำไปใส่ไว้ในสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมครับ
โดยคุณ : ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล - [ 25 พ.ย. 2002 , 13:59:06 น. ]

ตอบ
http://dharma.school.net.th/buddhism/dict.htm
พ จ น า นุ ก ร ม พุ ท ธ ศ า ส ต ร์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ ของท่านเจ้าคุณพระธรรมปิฎก
โดยคุณ : ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล - [ 25 พ.ย. 2002 , 14:31:42 น.]

ตอบ
http://www.metro.police.go.th/Handbook/Contact6.htm
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
บัตรประจำตัวประชาชน
คนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง 70 ปี บริบูรณ์ ต้องไปขอทำบัตรที่อำเภอหรือที่ว่าการเขตภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่อายูครบ 15 ปีบริบูรณ์
อายุของบัตร กำหนดใช้ได้ 6 ปี เมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุบัตรต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันสิ้นอายุ ณ อำเภอท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน


โดยคุณ : ศศิภา เลิศเพียรเชาวน์ - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:08:45 น.]

ตอบ
http://www.metro.police.go.th/Handbook/Contact6.htm
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
บัตรประจำตัวประชาชน
คนไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจนถึง 70 ปี บริบูรณ์ ต้องไปขอทำบัตรที่อำเภอหรือที่ว่าการเขตภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่อายูครบ 15 ปีบริบูรณ์
อายุของบัตร กำหนดใช้ได้ 6 ปี เมื่อถึงกำหนดสิ้นอายุบัตรต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันสิ้นอายุ ณ อำเภอท้องที่ที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

โดยคุณ : ศศิภา เลิศเพียรเชาวน์ - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:13:06 น.]

ตอบ
http://www.kodmhai.com/
กฎหมายไทย เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง รวบรวมพรบ. พรก. ความรู้ในการตีความกฎหมาย
http://www.mol.go.th/index.jsp
ข่าวupdateของกระทรวงแรงงานที่updateในแต่ละวัน

โดยคุณ : อังคณา วงษ์ทศรัตน์ - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:22:19 น.]

ตอบ
http://www.kodmhai.com/
กฎหมายไทย เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง รวบรวมพรบ. พรก. ความรู้ในการตีความกฎหมาย
http://www.mol.go.th/index.jsp
ข่าวupdateของกระทรวงแรงงานที่updateในแต่ละวัน

โดยคุณ : อังคณา วงษ์ทศรัตน์ - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:22:43 น.]

ตอบ
http://www.metro.police.go.th/Handbook/Contact6.htm
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
การเรี่ยไร ผู้ทำการเรี่ยไร ต้องมีใบอนุญาตให้ทำการเรี่ยไรติดตัวและต้องออกใบรับให้ผู้บริจาค
โดยคุณ : อริสา เลียงมงคลการ - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:24:35 น.]

ตอบ
http://www.metro.police.go.th/Handbook/Contact6.htm
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้หนังสือมอบอำนาจ
การมอบอำนาจเป็นการตั้งตัวแทนเพื่อทำการสำหรับการมอบอำนาจให้กระทำการเกี่ยวกับที่ดินเป็นเรื่อสำคัญควรใช้หนังสือมอบอำนาจของกรมที่ดิน

โดยคุณ : อริสา เลียงมงคลการ - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:26:38 น.]

ตอบ
http://www.metro.police.go.th/Handbook/Contact6.htm
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
. การรักษาความสะอาด
? ห้ามขีดเขียน วาดรูปวาดภาพบนรั้วผนังอาคาร ต้นไม้ หรือสิ่งใดใสที่สาธารณะ หรือเห็นได้จากที่สาธารณะนั้น ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 200 บาท
? ห้ามติดตั้ง ตาก วางหรือแขวนสิ่งใดๆ ในที่สาธารณะหรือมองเห็นได้จากที่สาธารณะโดยไม่บังควรหรือทำให้มองดูแล้วไม่เป็นระเบียบเรัยบร้อย ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับ 200 บาท
? ห้ามบ้วน สั่งหรือถ่มน้ำลาย น้ำมูก น้ำหมาก เสมหะหรือทิ้งสิ่งใดๆ ลงบนท้องถนน พื้นรถ หรือเรือสาธารณะ โรงมหรสพ ร้านค้า หรือที่สาธารณะ ถ้าฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100 บาท

โดยคุณ : อริสา เลียงมงคลการ - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:30:18 น.]

ตอบ
http://www.metro.police.go.th/Handbook/Contact6.htm อาวุธปืน ผู้ที่ประสงค์จะขอมีอาวุธปืน เพื่อใช้หรือเก็บไว้ป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน ให้ยื่นคำร้องขอตามแบบ ป.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่
โดยคุณ : อังคณา นรเสฎฐ์ - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:34:00 น.]

ตอบ
http://www.metro.police.go.th/Handbook/Contact6.htm
เช่าซื้อ ต้องทำเป็นหนังสือและปิดอากรแสตมป์เว้นแต่เช่าซื้อเครื่องมือการเกษตรไม่ต้องปิดอากรแสตมป์
เช่าทรัพย์ เช่าบ้านหรือที่ดินไม่เกิน 3 ปี ต้องทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้เช่าแล้ผู้ให้เช่า หากเกิน 3 ปี ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

โดยคุณ : วรากร ปาสาใน - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:35:49 น.]

ตอบ
http://surus.50megs.com/HTML/science_th.htm
ประวัตินักวิทยาศาสตร์ของโลก และสถานการณ์ดาราศาสตร์ 2001
โดยคุณ : หทัยมาศ ปัญญาชัยสกุล - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:44:04 น.]

ตอบ
www.pigku.com
เป็นเวบไซต์ที่รวบรวมเกี่ยวกับ ความรู้ทางพระพุทธศาสนา มีทั้งพระไตรปิฎก หลักธรรม พุทธศาสนสุภาษิต พุทธประวัติ หลักปฏิบัติสำหรับฆราวาส พิธีสำคัญทางพระพุทธศาสนา
โดยคุณ : หทัยมาศ ปัญญาชัยสกุล - [ 25 พ.ย. 2002 , 15:56:39 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/tgeographyแหล่งรวมวิชาความรู้ด้านภูมิศาสตร์ กระทู้ด้านภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจ ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ เน้นด้านภูมิศาสตร์
โดยคุณ : เจนจิรา วีรมหาวงศ์ - [ 25 พ.ย. 2002 , 16:01:45 น.]

ตอบ
http://www.nfe.go.th/entrance/socialmk45.htm
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาสังคมศึกษาเดือนมีนาคม พ.ศ.2545
โดยคุณ : แสงดาว วันอุดมเดชาชัย - [ 25 พ.ย. 2002 , 17:20:18 น.]

ตอบ
http://www.nfe.go.th/entrance/anssotk44.doc
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ.2544
โดยคุณ : แสงดาว วันอุดมเดชาชัย - [ 25 พ.ย. 2002 , 17:23:26 น.]

ตอบ
http://www.kmitl.ac.th/~s2010176/

ข้อมูลประเทศไทย ประวัติศาสตร์ไทย อาหารไทย วัฒนธรรมไทย แผนที่ประเทศไทย
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:01:47 น.]

ตอบ
http://www.technobookcenter.com/element_1.htm

ขาย ราคาหนังสือสังคม ชั้นประถมต้น
โดยคุณ : สุนิสา วาณิชธัญญะ - [ 25 พ.ย. 2002 , 19:05:57 น.]

ตอบ
http://www.wsu.edu/%7Edee/WORLD.HTM
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอารยธรรมโลก

http://digital.lib.kmutt.ac.th/news_content.php?n_id=88
ข้อมูลของข่าวการศึกษาในปัจจุบัน

http://www.thaigoodview.com/library/netroom/activity2/ex3_infor.html
ศูนย์ข้อมูลความรู้

http://www.siaminside.com/webindex/Shopping/Book_store/
ขายหนังสือเรียน และหนังสือเสริมความรู้

โดยคุณ : ปรวีร์ วัฒนิศร - [ 25 พ.ย. 2002 , 20:46:24 น.]

ตอบ
http://yailek.com/branch.asp?categoryid=10&parentDir=0,10
ความเป็นมาของศาสนาต่างๆ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์และอิสราม
http://yailek.com/branch.asp?categoryid=97&parentDir=0,10,97
รวมลิงค์ทุกประเภทเกี่ยวกับศาสนา
โดยคุณ : อังคณา วงษ์ทศรัตน์ - [ 25 พ.ย. 2002 , 20:54:53 น.]

ตอบ
http://dmoz.org/World/Thai/%CA%D1%A7%A4%C1/%C8%D2%CA%B9%D2/
updateข่าวคราวทางศาสนาสามารถอ่านได้หลากหลายภาษา
โดยคุณ : อังคณา วงษ์ทศรัตน์ - [ 25 พ.ย. 2002 , 20:59:04 น.]

ตอบ
http://dmoz.org/World/Thai/%CA%D1%A7%A4%C1/%C8%
โดยคุณ : อังคณา วงษ์ทศรัตน์ - [ 25 พ.ย. 2002 , 21:01:28 น.]

ตอบ
http://dmoz.org/World/Thai/%CA%D1%A7%A4%C1/%C8%D2%CA%B9%D2/
updateข่าวคราวทางศาสนาสามารถอ่านได้หลากหลายภาษา
โดยคุณ : อังคณา วงษ์ทศรัตน์ - [ 25 พ.ย. 2002 , 21:01:33 น.]

ตอบ


สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
รวมบทความ ความรู้ วิชาการ ลิงค์ด้านสังคมศาสตร์ และกระทู้ทางสังคม
http://www.geocities.com/socail2000
โดยคุณ : ณาตยา ก่อตั้งทรัพย์ - [ 26 พ.ย. 2002 , 13:04:41 น.]

ตอบ
http://members.tripod.com/inter_siamu/welcome.htmแหล่งรวมความรู้เกี่ยวกับการเงินระหว่างประเทศ ซี่งประกอบด้วยตลาดเงินและตลาดทุนระหว่างประเทศ ตลาดปริวรรตเงินตรา การบริหารความเสียงจากอัตราแลกเปลี่ยน
โดยคุณ : ทิพรัตน์ โชติสิริสถาพร - [ 26 พ.ย. 2002 , 13:10:46 น.]

ตอบ
http://amacc.hypermart.netให้คำแนะนำรวมถึงนำเสนอ ความรู้ที่รวบรวม ได้จาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นสื่อกลางเล็ก ๆ แห่งหนึ่งบนอินเทอร์เน็ตและ ยังเป็น แหล่งเผยแพร่ข่าวสารจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารงาน ด้านบัญชี
โดยคุณ : ทิพรัตน์ โชติสิริสถาพร - [ 26 พ.ย. 2002 , 13:11:54 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/m6_7_mp/new_page_1.htm
ประวัติอาณาจักรสุโขทัย
โดยคุณ : อัญชลี หวลสิริโชติ - [ 27 พ.ย. 2002 , 08:34:27 น.]

ตอบ
http://www.anurakthai.com/
ข้อมูลด้านมหรสพไทย การแสดง และการละเล่นที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมเรื่องราวของมหรสพ มหรสพไทย การแสดงของไทย การละเล่นของไทย
โดยคุณ : ชมพูนุช เอี่ยมสำอางค์ ม.5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 08:40:54 น.]

ตอบ
http://203.154.104.10/service/mod/heritage/king/benjaraj/benja.htm
เครื่องราชกกุธภัณฑ์ เป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชาธิบดี
โดยคุณ : วรากร ปาสาใน ม.5/4 เลขที่13 - [ 27 พ.ย. 2002 , 08:45:09 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/nobunaka_oda/เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในสมัยเอโดะ ประวัติบุคคลสำคัญ 3 คน คือ oda Nobunaka,Toyotomi Hideyoshi,Tokukawa Ieyatsu

โดยคุณ : อังคณา นรเสฏฐ์ ม.5/4เลขที่17 - [ 27 พ.ย. 2002 , 08:47:56 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/m6_7_mp/new_page_1.htm
ประวัติอาณาจักรอยุธยา
โดยคุณ : อัญชลี หวลสิริโชติ ม.5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 08:50:46 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/TheTropics/Island/6318/main.htm ประวัติศาสตร์อยุธยา พระมหากษัตริย์ แผนที่ สถานที่ท่องเที่ยว...

โดยคุณ : นาตญา นัสัตย์ ม. 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 08:52:28 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/m6_7_mp/new_page_1.htm
ลำดับพระมหากษัตริย์และเหตุการณ์สำคัญในสมัยอาณาจักรอยุธยา
โดยคุณ : อัญชลี หวลสิริโชติ ม.5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 08:52:31 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/Hollywood/Makeup/7073/ ประวัติสกุลดัง แซ่ต่างๆ ...


โดยคุณ : อัญชลี หวลสิริโชติ ม. 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 08:55:13 น.]

ตอบ
http://geocities.com/Athens/Cyprus/7899/
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ปัญหายาเสพติด ปัญหาครอบครัว เพื่อน สังคมแวดล้อม ตัวเอง ยาเสพติด ข้อควรปฎิบัตในทางกฎหมายในการประกันผู้ต้องหา
โดยคุณ : ศศิภา เลิศเพียรเชาวน์ ม.5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:03:06 น.]

ตอบ
http://www.dola.go.th/history/polith.htm วิวัฒนาการการปกครองของไทย...

โดยคุณ : นาตญา นักสัตย์ ม. 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:05:45 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/saniroj/index.html ฮิตเลอร์ หน่วยรบ... การรบในสมรภูมิต่างๆ
โดยคุณ : อัญชลี หวลสิริโชติ ม. 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:07:01 น.]

ตอบ
http://203.154.104.10/service/mod/heritage/king/jugree/rama.htm#top
พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
โดยคุณ : นาตญา นักสัตย์ ม. 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:08:15 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/lannahistory/ การก่อตั้งล้านนา อาณาจักรต่างๆ เมืองภาคเหนือ...
โดยคุณ : นาตญา นักสัตย์ ม. 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:09:45 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/angkor_wat2002/menu.htm
นครวัด นครธม บันทายศรี เมืองต่ำ พนมรุ้ง...
โดยคุณ : อัญชลี หวลสิริโชติ ม. 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:10:51 น.]

ตอบ
http://203.154.104.10/service/mod/heritage/king/sukhotai/sukhotai.htm#suktop ประวัติ พระมหากษัตริย์ รูปภาพ...
โดยคุณ : อัญชลี หวลสิริโชติ ม. 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:12:33 น.]

ตอบ
http://203.154.104.10/service/mod/heritage/nation/nation.htm
เรื่องของชนชาติไทย ศาสนา พระมหากษัตริย์ สงคราม...
โดยคุณ : นาตญา นักสัตย์ ม. 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:13:50 น.]

ตอบ
http://www.kodmhai.com
รวมกฏหมายไทย ข้อมูลที่มีการปรับปรุง รายชื่อพระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฏีกา คำสั่ง บริการฟรีอีเมล์ ประมูลแลกเปลี่ยนสินค้า

โดยคุณ : ศศิภา เลิศเพียรเชาวน์ ม.5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:17:52 น.]

ตอบ
http://www.lighthouse-info.com/japan/japaninfo/geography.html
ภูมิประเทศของญี่ปุ่น
โดยคุณ : วลีทิพย์ วาสนาภัทร 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:18:42 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/thetropics/island/9737/
ประวัติย่อ การเดินทาง แผนผังบริเวณปราสาท ภาพถ่ายสถานที่ต่างๆ จังหวัดบุรีรัมย์ แหล่งอ้างอิง...
โดยคุณ : นาตญา นักสัตย์ ม. 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:18:54 น.]

ตอบ
http://www.thai.net/social2002/social&culture.htm
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นจันทบุรี
โดยคุณ : อัญชลี หวลสิริโชติ ม.5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:20:26 น.]

ตอบ
http://www.thaijustice.com/
เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนทั่วไป กับหน่วยงานยุติธรรมในประเทศไทย
โดยคุณ : ศศิภา เลิศเพียรเชาวน์ ม.5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:25:05 น.]

ตอบ
http://siam.to/history410club
ประวัติศาสตร์สโมสรให้แนวคิดในการศึกษาประวัติศาสตร์ รวมถึงบทความวิชาการ ข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องต่างๆ ในประวัติศาสตร์มีเรื่องจากภาพในอดีต พิพิธภัณฑ์และวันนี้ในประวัติศาสตร์
http://shalawan.www2.50megs.com/
ศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งอื่นๆ ได้
http://www.moe.go.th/main2/wfad.htm
เว็บไซต์ของกรมศิลปากรที่เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณคดี เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และโบราณคดีใต้น้ำ
http://www.geocities.com/thaiherritage
มรดกโลกของไทย เป็นแหล่งรวบรวมมรดกโลกของไทยที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลมรดกโลกแต่ละแหล่ง นอกจากนี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญา ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกเป็นแหล่งมรดกโลก
http://sunsite.au.ac.th/thailand/thia%20his
นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ตั้งแต่ยุคแรกถึงปัจจุบันและยังเชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับประเทศไทย
http://www.nesdb.go.th/
เว็บไซต์แห่งนี้เป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในด้านต่างๆ ตลอดจนแผนงานโครงการและการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
http://www.nationalcouncil.org%20/
เว็บไซต์แห่งนี้ให้แนวทางในการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สำหรับครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
http://www.siamic.com%20/
เป็นเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในหลักศาสนาอิสลามตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมเกี่ยวกับชาวไทยมุสลิม
โดยคุณ : ปรวีร์ วัฒนิศร 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:27:25 น.]

ตอบ
ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์โลก การสร้างแผนที่ เครื่องหมายแผนที่ ระบบพิกัด การหาตำแหน่งของสถานที่บนพื้นผิวโลก
http://www.rs.psu.ac.th/map/index_map.htm
โดยคุณ : อริสา เลียงมงคลการ ม.5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:28:10 น.]

ตอบ
ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ที่ตั้ง อาณาเขต ทรัพยากร แบบทดสอบวัดความรู้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ประเทศไทย
http://www27.brinkster.com/nanthanatporn
โดยคุณ : อริสา เลียงมงคลการ ม.5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:34:01 น.]

ตอบ
http://www.kanchanaburi.com/
การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก...
โดยคุณ : นาตญา นักสัตย์ ม. 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:39:46 น.]

ตอบ
http://www.ru.ac.th/sukhothai/travel-sukhothai/index.htm
ประวัติ การเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร
โดยคุณ : นาตญา นัสัตย์ ม. 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:40:54 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/Tokyo/Garden/8135/songkran001.htm
เทศกาล ความหมาย ภาพกิจกรรม
โดยคุณ : นาตญา นักสัตย์ ม. 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:41:41 น.]

ตอบ
http://www.moste.go.th/engmoste/%23law/index.html
พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการควบคุมมลพิษ
http://www.thairakthai.or.th/infolaw/law_policy310.htm
พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ายการเลือกตั้งฯรายละเอียดเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ายการเลือกตั้งฯสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541
http://www.krisdika.go.th/law/text/lawpub/lawa058/text.htm
พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522
กฎหมายว่าด้วยการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง
http://www.geocities.com/Tokyo/Harbor/2093/laws.html
มุมกฏหมาย สำหรับประชาชน
นำเสนอเรื่องทั่วๆไป กฏหมายครอบครัว กฏหมายมรดก ที่ดิน กฎหมายภาษี กฏหมายเช็ค การเงิน บัตรเครดิต และลิงค์โฮมเพจที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย

โดยคุณ : ศศิภา เลิศเพียรเชาวน์ ม.5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:43:30 น.]

ตอบ
http://thailine.com/thailand/thai/north-t/chrai-t/attrak-t/at-sae-t/natmus-t.htmประวัติ การจัดแสดง การบริการ...
โดยคุณ : นาตญา นัสัตย์ ม. 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:47:52 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/Tokyo/Garden/6667/bd_history.html
พุทธประวัติ รูปภาพ และ เนื้อหา....
โดยคุณ : นาตญา นักสัตย์ ม. 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:51:43 น.]

ตอบ
http://www.lighthouse-info.com/japan/japaninfo/climate.html
ภูมิอากาศของญี่ปุ่นhttp://www.lighthouse-info.com/japan/japaninfo/government.html
ระบบการเมืองการปกครองของญี่ปุ่น

โดยคุณ : วลีทิพย์ วาสนาภัทร 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:53:08 น.]

ตอบ
http://www.angelfire.com/nm/analai2/parknana.html
รายชื่อวัดทั่วราชอาณาจักรไทยแบ่งออกเป็น 18 ภาค
โดยคุณ : นาตญา นักสัตย์ ม. 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 09:53:12 น.]

ตอบ
3. http://www.geocities.com/chowdoi
เรื่องราวเกี่ยวกับชนทางภาคเหนือของประเทศไทย ประวัติความเป็นของชนเผ่า ประเพณีวัฒนธรรมของชนเผ่า วิถีการดำเนินชีวิต ตำนาน ภาษาของแต่ละชนเผ่า
โดยคุณ : สุธิดา ตั้งประเสริฐสุข 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 19:50:24 น.]

ตอบ
http://go.to/Thailand.com
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งประวัติศาสตร์ สถาพเศรษฐกิจ ศาสนา แผนที่
โดยคุณ : สุธิดา ตั้งประเสริฐสุข 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 19:51:29 น.]

ตอบ
http://geocities.com/sk_citizen
ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาแรงงานด้านต่างๆ ปัญหาประชากร และคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทย
โดยคุณ : สุธิดา ตั้งประเสริฐสุข 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 19:52:08 น.]

ตอบ
http://www.kodmhai.com/
รวบรวมเกี่ยวกับ พรบ. พรก. พรฎ. ประกาศ คำวินิจฉัย กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวง
โดยคุณ : หทัยมาศ ปัญญาชัยสกุล 5/4 - [ 27 พ.ย. 2002 , 19:56:03 น.]

ตอบ
prachinburi.doae.go.th/geography.htm
ภูมิประเทศ และภูมิอากาศ. ภูมิประเทศ
จังหวัดปราจีนบุรี ...
โดยคุณ : สุภาพร มลิวัลย์ 5/5 - [ 28 พ.ย. 2002 , 11:00:30 น.]

ตอบ
www.cmri.ac.th/china/th/about_china002_2.html
ภูมิประเทศ. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยคุณ : สุภาพร มลิวัลย์ 5/5 - [ 28 พ.ย. 2002 , 11:10:11 น.]

ตอบ
nakhonnayok.police.go.th/nayok/history.html
ประวัติ จ.นครนายก และภูมิประเทศ
โดยคุณ : สุภาพร มลิวัลย์ 5/5 - [ 28 พ.ย. 2002 , 11:12:42 น.]

ตอบ
http://203.154.104.10/service/mod/heritage/nation/nation.htm
ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเคลื่อนย้ายของชนชาติไทยกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองในปี 2475และการทหารของไทย นอกจากนี้มีสุภาษิตไทย และบอกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในอดีต
โดยคุณ : สุพัฒน์กุล ภัคโชค 5/5 - [ 28 พ.ย. 2002 , 11:18:43 น.]

ตอบ
www.relaxzy.com/tour/tour.html
ข้อมูลการท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี : ประวัติความเป็นมา ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
โดยคุณ : สุภาพร มลิวัลย์ 5/5 - [ 28 พ.ย. 2002 , 11:27:50 น.]

ตอบ
http://www.catholic.or.th/document/doc001/index.html
เกี่ยวกับศาสนาคริตส์ (catholic) มีพระคัมภีร์ บทเพลง ข่าว ปฏิทินวันที่
พิธีกรรม
โดยคุณ : สุภาพร มลิวัลย์ ม.5/5 - [ 28 พ.ย. 2002 , 19:26:51 น.]

ตอบ
ประเพณีการแต่งงานของประเทศต่างๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งงาน
http://www.simplemag.com
โดยคุณ : วิจิตร ลัคนาเลิศ - [ 29 พ.ย. 2002 , 09:12:56 น.]

ตอบ
http://www.thai.to/mnakorn
ความหมายของยุคประวัติศาสตร์ในประเทศไทย และเรื่องการเมืองต่างๆ
โดยคุณ : วิจิตร ลัคนาเลิศ ม.5/5 - [ 29 พ.ย. 2002 , 09:39:19 น.]

ตอบ
http://thaiecon.cjb.net
ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ บทความ ข่าว ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ดัชนีธุรกิจของไทย ฯลฯ
โดยคุณ : ภัทรพร นำศรีนิรันดร์ 5/5 - [ 29 พ.ย. 2002 , 09:50:25 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/econ_m5
โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ประกอบไปด้วยเนื้อหาและแบบทดสอบเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยคุณ : ภัทรพร นำศรีนิรันดร์ 5/5 - [ 29 พ.ย. 2002 , 09:57:05 น.]

ตอบ
http://www.tdri.or.th/
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคและกำหนดนโบายเพื่อการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจไทย
http://www.geocities.com/socail2000รวมบทความ ความรู้ วิชาการ ลิงค์ด้านสังคมศาสตร์ และกระทู้ทางสังคม
http://www.geocities.com/kitisak_lawsให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เช่น ความหมายของกฎหมาย ลักษณะของกฎหมายอาญา ลักษณะของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฯลฯ และรวมลิงค์เว็บที่เกี่ยวกับกฎหมายอื่น ๆโดยคุณ : ศศิภา เลิศเพียรเชาวน์ ม.5/4 - [ 29 พ.ย. 2002 , 19:37:10 น.]

ตอบ
webindex.sanook.com/social_science/economics/
... เศรษฐศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ...
โดยคุณ : ศศิภา เลิศเพียรเชาวน์ ม.5/4 - [ 29 พ.ย. 2002 , 21:13:33 น.]

ตอบ
http://www.zap.to/Buddha
เว็บไซต์บทความคำสอนของพระพุทธเจ้า
โดยคุณ : รัตนาภรณ์ วิษณุเรืองเดช ม.4/5 - [ 3 ธ.ค. 2002 , 19:11:16 น.]

ตอบ
อยากได้ข้อมูลของสงครามกลางเมืองที่ยูโกสลาเวีย ช่วยแนะนำ หนังสือหรือเว็บไซต์ให้หน่อยครับ
โดยคุณ : คนเดือดร้อน - [ 4 ธ.ค. 2002 , 17:21:11 น.]

ตอบ
http://www.khonthai.com/Vitithai/index.htm
มีเรื่องราวเกี่ยวกับคนไทย เช่นตราและคำขวัญประจำจังหวัด วิถีชีวิตของไทย ประเพณีไทย เรือนไทย ฯลฯ
โดยคุณ : กฤตยา เลาหรัตนาหิรัญ ม.5/5 - [ 5 ธ.ค. 2002 , 19:40:41 น.]

ตอบ
http://www.2516.org/news/new7/000.htm
รายละเอียดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
โดยคุณ : วิจิตร ลัคนาเลิศ - [ 6 ธ.ค. 2002 , 09:06:46 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/socia1071/frame.html
เป็นแบบเรียนวิชาสังคมแบบออนไลน์ในรหัสวิชา ส071 ท้องถิ่นของเรา 1 ตั้งแต่บทที่ 1-9 ซึ่งเป็นวิชาที่เรียนอยู่ในระดับ ม. 2
โดยคุณ : รสรินทร์ ศิริวิภานันท์ ม.5/5 - [ 13 ธ.ค. 2002 , 08:27:18 น.]

ตอบ
http://www.angelfire.com/co/stupas/
มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการฝึกสมาธิ เช่นหลักในการนั่งสมาธิ วิธีปฎิบัติสมาธิ
โดยคุณ : ลลิสา แซ่เอี้ยะ ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 13:52:36 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/SouthBeach/Terrace/4587/
มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ห้องสมุดธรรมมะ ตู้หนังสือพระธรรม และพระสูตรต่างๆ ตู้เทปธรรมะต่างๆ ดาว์โหลดได้ฟรี รวมความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา ตู้หนังสือพระอภิธรรม มหาสติปฏฐานสูตร คัมภีร์วิสุทธิมรรค พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ โดยพระธรรมปิฏก
โดยคุณ : ลลิสา แซ่เอี้ยะ - [ 17 ธ.ค. 2002 , 14:02:54 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/Tokyo/Ginza/9697/bpindex.html
สารบัญธรรมปฏิบัติ ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยอำนวยความสะดวกในการค้นหา และเผยแพร่ เอกสาร ทางพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทเพื่อการปฏิบัติธรรม สารบัญรวมรวมและจัดหมวดหมู่เอกสารที่จัดทำไว้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยคุณ : ลลิสา แซ่เอี้ยะ ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 14:04:50 น.]

ตอบ
http://www.thaigov.go.th/general/cabin/cabin-index.htm
เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี ประกอบไปด้วยนายกและรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆ

โดยคุณ : ลลิสา แซ่เอี้ยะ ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 14:09:29 น.]

ตอบ
http://www.sripruetta.ac.th/~0202
มีเนื้อหาของลักษณะการปกครองประเภทต่างๆ เช่นประชาธิปไตย เผด็จการ
http://www.thairakthai.or.th/infolaw/democrat_05.htm
เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นหน้าที่ของประชาชนไทย
http://www.geocities.com/thaiok1/index.htm
รวมเว็ปไซด์ที่เกี่ยวกับคำสอนในพระพุทธศาสนา พระไตรปิฎก
โดยคุณ : ลลิสา แซ่เอี้ยะ ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 14:15:32 น.]

ตอบ
http://www.geocities.com/surasakroumsuk/
มีเรื่องราวเกี่ยวกับแผนที่ ข้อมูล ภูมิศาสตร์ ทรัพยากรของภาคอีสาน
โดยคุณ : ลลิสา แซ่เอี้ยะ ม.4/5 - [ 17 ธ.ค. 2002 , 18:18:22 น.]

ตอบ
www.thaiways.com
เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่างๆ อาทิ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา วันสำคัญ ประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
http://newsroom.tat.or.th/
ข่าวสารความเคลื่อนไหวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
http://www.ethailand.com/express/
ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทำการค้าธุรกิจในประเทศไทย, เทคโนโลยีอินเตอร์เนต ,การจ้างงาน, ข่าวการเมือง กฏหมาย รัฐบาลไทย และข้อมูลที่น่าสนใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับเมืองไทย
http://www.fly.to/sorn
ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทย เน้นให้นักศึกษาไทยในต่างประเทศได้รับข่าวสารของไทย
www.itv.co.th/
เสนอข่าวสาร สาระ ความบันเทิง รายงานข่าวทุกด้าน ทั้ง การเมือง เศรษฐกิจ ต่างประเทศ ภูมิภาค กีฬา บันเทิง และทั่วๆไป พร้อมแนะนำรายการโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไอทีวี itv
www.matichon.co.th
เกี่ยวกับบริษัทมติชน จำกัด มีข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ให้เลือกอ่านทั้ง มติชน ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ และมติชนรายสัปดาห์ และอื่นๆอีกมากมายที่เต็มไปด้วยสาระ
www.thai.net/ecotour
เป็นสุนทรพจน์ของหัวหน้าเผ่าอินเดียนแดงในสมัยก่อน และบทความเพื่อให้รักในแผ่นดิน
http://www.thaiislamic.com/
เรื่องราวมากมาย น่ารู้ เกี่ยวกับ ถามตอบปัญหาศาสนาอิสลาม บทความ ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม
http://asiapacificuniverse.com/
เป็นเว็บเกี่ยวกับข่าวสาร เรื่องราว ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียแต่เน้นในเอเชียแปซิฟิก สามารถchatกับคนต่างๆในหลายประเทศได้ มีข้อมูลการพยากรณ์อากาศในเอเชีย บริการส่งอีเมล์
http://www.thaidigest.com/
สรุปข่าวเด่น ด้านเศรษฐกิจ, การเมือง, สังคม, ต่างประเทศ ทุกวัน รวมแหล่งหางาน และมี link ไปยังสถานีโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์
www.nakhonsi.com
ข่าวและเรื่องราวต่างของเมืองนครศีฯ รวมทุกสิ่งทุกอย่างของเมืองนคร ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อำเภอต่าง ๆ ลองแวะเข้ามาซิครับ
http://chalermthai.tripod.com/
เว็บไซต์เกี่ยวกับสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต บริการข่าวสารต่างๆ สาระ ความรู้ ความบันเทิง สังคมและผู้คน
http://www.chiangmainews.co.th/
เสนอข่าวท้องถิ่นเพื่อชาวเหนือ ทั้งด้านการเมือง สังคม การศึกษา สตรี กีฬา บันเทิง ข่าวธุรกิจทั่วไป รถยนต์ สมัครงาน คอลัมน์ประจำฉบับ สามารถอ่านข่าวย้อนหลังได้
http://www.2bangkok.com/2bangkok/index.shtml
ให้ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวล่าสุดของกรุงเทพมหานคร
โดยคุณ : ขนิษฐา ตรรกวรรธนะ 5/5 - [ 29 ธ.ค. 2002 , 18:42:44 น.]

ตอบ
ทางศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ มีฐานข้อมูล ๑๐๘ เว็บไซต์ด้านวัฒนธรรม เข้าไปดูได้ครับ มีรายละเอียดคร่าวๆของเนื้อหาในแต่ละเว็บ และกำลังอัพเดทเพิ่มเรื่อยๆ คลิกเข้าไปที่ http://www.sac.or.th
โดยคุณ : ปิยะ มณีวงศ์ - [ 3 ม.ค. 2003 , 09:56:00 น.]

ตอบ
www.ym1.com สำหรับยุวชนทันสมัย
โดยคุณ : master - [ 12 ม.ค. 2003 , 13:44:09 น.]

ตอบ
เน้ดนี้เป้นเน้ดที่ดีมากๆๆขอชม มะว่าจะเนื้อหาก้ดีปายหมดมีครบถ้วนสมบูรณ์ดีมากๆๆๆๆ ทำห้ายจี้ด้ายเอาเนื้อหาของเน้ตตรงนี้ปายช้ายทมารายงานด้ายจ๊าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา
โดยคุณ : ..ู^.^..จีจี้..ไพลิน..^.^.. - ICQ : มะมี - [ 8 ก.พ. 2003 , 10:53:42 น.]

ตอบ
อยากทราบรายระเอียดเกี่วกับการปกครองระบอบเผด็จการ
โดยคุณ : ผู้ที่ยังต้องการความรู้เพิ่ม - [ 4 มิ.ย. 2003 , 21:59:53 น.]

ตอบ
ขอทราบประวัติประเทศเกาหลีใต้ เกี่ยวกับที่ตั้ง ประเภณี การนับถือศาสนา ผู้นำประเทศ ระบบเศรษฐกิจ
โดยคุณ : tasksin - [ 8 ก.ค. 2003 , 11:35:53 น.]

ตอบ
ดีจังเลยค่ะ ที่มีเว็บที่ทำเพื่อเยาวชนอย่างนี้ เป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกๆคนค่ะ
โดยคุณ : PoMmY - [ 8 ก.ค. 2003 , 20:33:49 น.]

ตอบ
มองเตสกิเธอคือใคร ทำอะไรที่สำคัญ
โดยคุณ : ทอม - [ 2 ส.ค. 2003 , 21:35:42 น.]

ตอบ
อยากได้เรื่องของความสัมพันระหว่างประเทศในสมัยอยุธยาครับ (ส่งมาทางเมล์ผมเลยก็ได้) ขอบพระคุณอย่างสูง
โดยคุณ : แมว - [ 5 ส.ค. 2003 , 04:01:24 น.]

ตอบ
อยากได้เรื่องของความสัมพันระหว่างประเทศในสมัยอยุธยาครับ (ส่งมาทางเมล์ผมเลยก็ได้) ขอบพระคุณอย่างสูง
เมล์ yuttakan12@hunsa.com
โดยคุณ : แมว - [ 5 ส.ค. 2003 , 04:02:32 น.]

ตอบ
ขอด้วยค่ะ เมลล์ panta.pra@chaiyo.com
โดยคุณ : อ้อม - [ 16 ส.ค. 2003 , 14:32:06 น.]

ตอบ
อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับอาณาจักรต่างๆของไทยทางภาคตะวันออก
โดยคุณ : โอ้ - [ 20 ส.ค. 2003 , 20:14:14 น.]

ตอบ
ไม่ได้จะตอบหรอกคะ แต่หนูกำลังทำรายงานสังคมเรื่องออสเตเรียถ้ามีข้อมูลช่วยเขียนให้หน่อยก็จะดีค่ะ
โดยคุณ : นักเรียน - [ 23 ส.ค. 2003 , 17:24:31 น.]

ตอบ
ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับประเทศออสเตเรียเพื่อทำรายงานอยู่ค่ะใครมีข้อมูลช่วยส่งมาทีที่ Kitisopakul@hotmail.com
โดยคุณ : ซาน - [ 23 ส.ค. 2003 , 17:31:43 น.]

ตอบ
ไม่มีใครรักก็ไม่เห็นเป็นไรมีคนให้รักก็พอ ไม่มีใครมองก็ไม่เคยจะท้อได้มองเขาไปก็พอแล้ว
โดยคุณ : แมวเหนี่ยน - ICQ : .............................. - [ 1 ก.ย. 2003 , 19:50:51 น.]

ตอบ
พ่อ-แม่ไม่ส่งเงินมา
โดยคุณ : เด็กเมธี 053562377 - [ 2 ก.ย. 2003 , 16:41:52 น.]

ตอบ
คือว่าผมกะลังหาข้อมูลทำรายงานเรื่อง ศาสนา อะครับ ถ้าไม่เปนการรบกวนเกินไปขอให้ท่านผู้รู้โปรดส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศาสนา มาให้ด้วยนะครับ ที่ เมล์ angle_kim@hotmail.com
โดยคุณ : คิม - ICQ : ... - [ 10 ก.ย. 2003 , 20:13:55 น.]

ตอบ
อยากทราบภูมิประเทศของจังหวัดกรุงเทพ
โดยคุณ : นร. - ICQ : - - [ 30 ก.ย. 2003 , 09:08:20 น.]

ตอบ
ทำไมประเทศรัสเซียจึงแยกประเทศ
โดยคุณ : joyly - [ 13 ต.ค. 2003 , 21:42:51 น.]

ตอบ
เข้ามาเจอเป็นครั้งแรก รู้สึกได้ว่าเป็นเวปที่ดี มีประโยชน์ต่อคนอื่นมาก ขอชื่นชมและยกย่องถึงน้ำใจของทุกคนที่เข้ามาร่วมกันแบ่งปัน บอกกล่าวถึงเวปดีๆ ที่มี.....
โดยคุณ : poo - [ 14 ต.ค. 2003 , 10:43:45 น.]

ตอบ
คือ อยากทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับ การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย อะค่ะ ช่วยหน่อยนะค่ะ ชอบคุณ ค่ะ
โดยคุณ : dee - ICQ : - - [ 15 ต.ค. 2003 , 14:58:02 น.]

ตอบ
อาชีพสงวนสำหรับคนไทยตามพระราชกฤษฎีกากำหนดในอาชีพและวิชาชีพท่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522 มีอะไรบ้าง?
โดยคุณ : คนไม่รู้ - [ 28 ต.ค. 2003 , 09:42:10 น.]

ตอบ
อยากทราบเศรษฐกิจไทยหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516
โดยคุณ : *** - ICQ : - - [ 15 พ.ย. 2003 , 16:08:23 น.]

ตอบ
อยากทราบประวัติของอาณาจักรตามพรลิงค์ครับ ขอแบบยาววววครับ
ขอบคุณครับ ด่วนมาก
โดยคุณ : atomic - [ 21 พ.ย. 2003 , 19:54:38 น.]

ตอบ
อยากได้ภูมิอากาศเเบบเมดิเตอร์เรเนียนของทวีปยุโรปอ้าส่งพุ่งนี้เเล้วอ้า
โดยคุณ : อ๋อง6 - [ 1 ธ.ค. 2003 , 19:42:38 น.]

ตอบ
อยากได้ภาพและประวัติคร่าว ๆ การแสดงพื้นบ้านของไทยทุกภาคไม่ทราบว่าอยู่ WEB ไหนใครทราบช่วยบอกหน่อยครับอาจารย์ให้ทำวิทยานิพนธ์หาจนปวดหัวแล้วครับ
โดยคุณ : พีท - [ 4 ธ.ค. 2003 , 14:44:59 น.]

ตอบ
อยากทราบความหมายของ ระบบอุปถัมป์ คืออะไรคะ หากมี web ช่วยบอกด้วยนะคะ
โดยคุณ : - - [ 7 ธ.ค. 2003 , 11:12:05 น.]

ตอบ
ขอข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศไทย (ส 606) หน่อยค่ะ อาจารย์ให้หาตั้ง 30 หน้า จนปัญญาแล้วค่ะ ขอร้องช่วยหน่อยนะคะ จะถึงกำหนดส่งรายงานแล้ว หรือเมลล์มาที่ aoi_ne@lemononline.com ก็ได้นะคะ จะขอบคุณมากๆๆๆๆเลยค่ะ T^T
โดยคุณ : รินจัง - [ 10 ธ.ค. 2003 , 08:58:40 น.]

ตอบ
สัญลักษณ์ของสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีอะไรบ้าง
โดยคุณ : สุนทรี หลักคำ - [ 13 ธ.ค. 2003 , 17:02:48 น.]

ตอบ
นายแพทย์โชคชัยผ่าต้ดลืมกรรไกรไว้ในท้องของคนไข้คนไข้เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงการกระทำของนายแพทย์โชคชัยผิดกฎหมายประเภทใดพร้อมอธิบายเหตุผล
โดยคุณ : เรา - [ 22 ธ.ค. 2003 , 14:34:22 น.]

ตอบ
อยากได้ประวัติเรื่องยิวที่เกี่ยวกับการกระทำของฮิตเลอร์เพื่อที่จะไปทำรายงาน
โดยคุณ : คนอ่านเรื่องยิว - [ 29 ธ.ค. 2003 , 17:54:15 น.]

ตอบ
อยากได้ประวัติฮิตเลอร์หรือผู้นำประเทศอื่นๆครับ
โดยคุณ : อยากได้เรื่อฮิตเลอร์ - [ 8 ม.ค. 2004 , 18:09:42 น.]

ตอบ
อยากรู้เกี่ยวกับ มารยาทในการไปวัด ใครรู้บอกที ต้องทำรายงานส่งครู
โดยคุณ : ศศิน เจริญสุข - [ 12 ม.ค. 2004 , 18:10:39 น.]

ตอบ
อยากทราบว่ากฎหมายแพ่งและพาณชย์มีลักษณะสำคัญอย่างไร
โดยคุณ : ผู้เรียนกฎหมาย - [ 16 ม.ค. 2004 , 21:41:29 น.]

ตอบ
อยากได้เนื้อหาเกี่ยวกับ nafta ค่ะ ทำรายงานน่ะ ช่วยหน่อยน่ะค่ะ
โดยคุณ : นิว - [ 17 ม.ค. 2004 , 22:41:45 น.]

ตอบ
อยากทราบความสำคัญของพระมหากษัตริย์
โดยคุณ : กัปปะ - [ 21 ม.ค. 2004 , 20:53:26 น.]

ตอบ
ทำอย่างไรให้ประชากรไทยมีแต่คนดีและคนเก่ง
โดยคุณ : pink - [ 23 ม.ค. 2004 , 14:32:28 น.]

ตอบ
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับประชากรบนเกาะรัตนโกสินทร์คะ ด่วนมากกๆๆๆๆนะคะ
ใครก็ได้ช่วยทีค่ะ
โดยคุณ : ัสว. - [ 8 ก.พ. 2004 , 00:05:23 น.]

ตอบ
เวบนี้ดีมากๆๆเลยค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะ
โดยคุณ : น่ารัก - [ 11 ก.พ. 2004 , 16:31:16 น.]

ตอบ
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
โดยคุณ : อาน้า...................ๆๆๆๆๆๆ - [ 12 ก.พ. 2004 , 20:20:56 น.]

ตอบ
อยากทราบประวัติผู้นำประเทศต่างๆ หากใครทราบวานบอกหน่อยนะครับ ด่วนมาก
โดยคุณ : ผู้เดือดร้อน - [ 7 เม.ย. 2004 , 11:42:00 น.]

ตอบ
อยากทราบเว็บไซต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นเว็บไซต์ภาษาไทย
โดยคุณ : สาว - [ 27 เม.ย. 2004 , 10:52:50 น.]

ตอบ
อยากได้การเผยเเพร่พุทธศาสนา
โดยคุณ : 55 - [ 17 พ.ค. 2004 , 15:20:18 น.]

ขอเชิญร่วมเสนอข้อมูลที่ไปพบมาครับ
จาก :
email :
icq :
รายละเอียดกรุณาคลิ๊ก Post message เพียงครั้งเดียวครับ.... 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
www.rakang.net
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.